Kvaliteedi tagamise alused


1. Üldsätted

1.1. Aviva Consult OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel Täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, õppekorralduse alustest.

1.2. Aviva Consult OÜ pakub erinevatel teemadel nii praktilisi kui ka teoreetilisi koolitusi.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel õppijatega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Aviva Consult  viib läbi koolitusi koolitusruumides, mis vastavad turvalise ja ohutu töökeskkonna  nõuetele.

2.2 Aviva Consult OÜ tagab auditooriumis toimuvatel  koolitustel igale koolitusest osalejale  kohvipausi koos suupistetega.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2. Õppekava koostamisel on aluseks reeglina vastav kutsestandart või kooli õppekava või selle osa.

3.3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ja on väljundipõhine.

3.4. Aviva Consult OÜ koolitusprogrammide õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1.  Koolitusi viivad läbi vastava erialase ja töökogemusega koolitajad. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2. Koolitaja peab koostama iga koolituse jaoks koolitusmaterjalid vastavalt õppekavale.

4.3. Koolitaja esitab Aviva Consult OÜ juhtkonnale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga koolituse lõpus kogub koolituse korraldaja osalejatelt kirjalikku tagasisidet koolituse kvaliteedi ja osalejate rahulolu kohta.

5.2 Tagasisidet saab anda kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt.

5.3 Tagasisidet saab anda nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.4 Koolituse korraldaja koostab osalejatelt saadud tagasiside lehtede põhjal koondkokkuvõtte, analüüsib tagasiside tulemusi ning kavandab parendustegevused.