Täiskasvanute koolituse läbiviimise kord


1. Õppekorralduse alused

1.1. Aviva Consult OÜ (edaspidi pidaja) poolt asutatud täiendkoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanudhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Aviva Consult OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub reeglina sobivates, tunni tasu alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides.

1.4. Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus, koolituskalendri alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks tund on 45 minutit.

1.5. Kursused on valdavalt grupikoolitused, kokkuleppel on võimalik ka individuaalõpe.

1.6. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

1.7. Pidajal on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitusele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.8. Õppekorralduse aluseks on pidaja poolt kinnitatud õppekavad, kus on määratletud:

 1) Õppekava nimetus;
 2) Õppekavarühm;
 3) Õpiväljundid;
 4) Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 5) Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 6) Õppe sisu;
 7) Õppekeskkonna kirjeldus;
 8) Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimisel on ette nähtud õppematerjalid;
 9) Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 10) Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

 1.9. Õppekavad on koostatud  õpiväljundipõhiselt.     

  1.9.1 Muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

 1.9.2 Kõik õppekavad on avaldatud kodulehel  https://aconsult.ee/oppekavad

2. Kursusele registreerumine ja kursuse komplekteerimine

2.1. Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab , e-posti teel info@aconsult.ee või telefoni teel + 372 5251 430.

Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e- posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e- posti aadressile

2.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse korraldajalt, kelle kontaktid on pidaja kodulehel.

2.3. Kursusele registreerunutega võetakse ühendust  kas telefoni või e-posti teel ja täpsustatakse kursusega seonduvat.

2.4. Kursuse õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

2.5. Kursuse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.

2.6. Koolitusgrupi mittetäitumisel on pidajal õigus kursus ära jätta või edasi lükata ja sellest teavitatakse telefoni või e-kirja teel registreerunuid. Koolituse  ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolitustasu tagasi.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on pidaja poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemksu/koolituse arve.

3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

4. Koolitusest loobumine 

4.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist. 

4.2. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust, hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul, alates avalduse esitamise päevast. Soovi korral registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

4.3 Teavitamata jätmisel ja kohale mitte ilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõppedes ja õpiväljundite omandamise korral väljastatakse pidaja poolt tunnistus koolitusel osalejale. Kui õppe käigus õpiväljundite hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud, väljastatakse tõend.

5.2. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.

5.3. Koolituselt arvatakse välja:

5.3.1. koolitusele mitteilmumise korral

5.3.2. koolitusarve tasumata jätmisel.

6. Lõpudokumentide väljastamine
6.1  Koolituse läbinutele väljastatakse pidaja poolt tõend või tunnistus vastavalt õppekavas kirjeldatule.

6.2 Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse osalejale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui osaleja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutavaid õpiväljundeid.

6.3  Tunnistus täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse osalejale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ning osaleja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

·         Osaleja nimi ja isikukood.

·         Koolitusasutuse nimi ja registrikood.

·         Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis.

·         Õppekava nimetus.

·         Koolituse toimumise aeg ja maht.

·         Tõendi või tunnistuse väljaandmise kuupäev ja koht.

·         Tõendi või tunnistuse number.

·         Koolitajate nimed.

·         Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.

6.4  Tõendeid ja tunnistusi võib väljastada ka elektroonselt

6.5  Tõendid ja tunnistused registreeritakse pidaja koolitustõendite ja tunnistuste registris.

7. Koolituse katkestamine
7.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamisel on mõjuv põhjus, siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

8. Koolituse eelarve ja koolituse eest tasumine

8.1. Kursuste eest tasumise aluseks on arvestuslik kulu ühe osaleja kohta kursusel ja kursuse eest võib tasuda tellija või  kursusel osaleja.

8.2. Kursuse eest tasumine toimub üldjuhul enne kursuse algust  arve alusel. Arve saadetakse reeglina e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel määratud tähtajaks.

8.3. Kursuse eest on võimalik tasuda ka kohapeal sularahas.

8.4 Täienduskoolituse õppetasust vabastamist ei toimu.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

 1) Nõuda kvaliteetsest koolitust;
 2) Saada teavet pidaja õppekorralduse ja õppekava kohta;
 3) Nõuda õppemaksu tagastamist pidaja poolsetest põhjustest tingitud ärajäänud kursuse eest;
 4) Lahkuda omal soovil koolituselt enne õppeperioodi lõppu, sel juhul õppemaksu ei tagastata;
 5) Saada kursuse lõpus koolitusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

 1) Osalema õppetöös;
 2) Täitma pidaja ja õppija vahel sõlmitud lepingu tingimusi
 3) Tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja pidaja töötajate korraldustele);
 4) Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja pidaja vara;
 5) Käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.

10. Koolitaja kvalifikatsiooninõuded

10.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetavas valdkonnas.  Omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

11.1. Aviva Consult OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e- post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikukaitse seadusele §6.