Töö- ja lepingulised suhted alustavale ettevõtjale


Õppekava 

 Töö- ja lepingulised suhted alustavale ettevõtjale

Õppekavarühm:  Õigus

Koolitus toimub aastaringselt

Koolituse kogumaht: 40 akadeemilist tundi, millest 26  tundi auditoorne ja praktiline töö ja 14 akadeemilist tundi iseseisev töö.

Koolituse hinnas sisalduvad loengumaterjalid, dokumentide näidised ja juhendid.

Palju praktilisi näiteid!

Toimumise koht: Tallinn, Rakvere või e-keskkond ZOOM

Koolituse sihtrühm: alustavad ettevõtjad,  kes soovivad omandada  teadmisi tööõigusnormide kogumist, mis reguleerivad alustava ettevõtja tegevusi.

Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena saab õppija üldised teadmised tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

Õppe alustamise nõuded: vajalik motivatsioon õppimiseks. Soovitavalt vähemalt keskharidus. Vanusepiirang puudub.

Õpiväljundid:

  1. Teab ettevõtte asutamise ja registreerimise põhimõtteid, seda nii teooria, samuti seadusandluse seisukohalt
  2. Mõistab ettevõtte juhatuse liikme õiguseid, kohustusi, vastutust
  3. Mõistab töölepingu ja VÕS lepingute erisusi töötaja ja ettevõtja vaatest
  4. Koostab töösuhtes olulisi dokumente ( leping, ametijuhend, töökorralduslikud reeglid)
  5. Arvestab bruto ja netopalka, puhkuse tasu, ajutise töövõimetuse hüvitist
  6. Oskab lahendada lihtsamaid tööalaseid juhtumeid.

Õppe sisu ( põhilised teemad) ja tundide maht :

1. Ettevõtte asutamine ja  registreerimine,  EMTAKkood,  litsenseeritud tegevusalad 6 tundi

2. Lepingulised suhted töö tegemisel: 6 tundi

– töötajate registreerimine

- juhatuse liikme leping

-töölepingu, töövõtulepingu, käsunduslepingu sõlmimine, sisu, lõpetamine

3. Tööajakorraldus: 4 tundi

– töö- ja puhkeaeg ja selle korraldus

– puhkuse korraldamine ja tasustamine

4. Töö tasustamine ja sotsiaalsed tagatised: 8 tundi

– töötasu arvutamine ja väljamaksmise kord

– ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamine väljamaksmise kord

5. Töövaidluskomisjon 2 tund

– töövaidluste lahendamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse läbiviimiseks kasutatakse ruume, mis on varustatud õppetööks  vajalike kaasaegsete õppevahenditega ja vastavad ohutu töökeskkonna nõuetele. Veebikoolitusel osalemiseks on vaja internetiühendusega arvutit, mikrofoni ning veebikaamerat.

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, näidisdokumendid, teemakohased videoklipid ja filmid.

Õppemeetod: loeng, põimitud praktiliste näidetega.

Lõpetamise tingimused sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: osavõtt vähemalt 85 % auditoorsetest tundidest, probleemülesannete lahendamine. Hindamismeetod: praktiline ülesanne- lepingu koostamine. Hindamiskriteerium: Koostab korrektse lepingu olemasolevate andmete põhjal, valib õige lepinguliigi, lähtudes seaduses sätestatust.
 
Väljastatavad dokumendid:
õppijale väljastatakse
 õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. Juhul, kui õppijal jäid õpiväljundid saavutamata  või õppija osales õppetöös osaliselt, kuid mitte vähem kui pooltes auditoorsetes tundides - väljastatakse tõend.

Koolitaja andmed: Aviva Gubaidulina (info@aconsult.ee)  nõustaja, täiskasvanute koolitaja.

Teenusmajanduse instituut, ärijuhtimine: spetsialiseerumine- personali juhtimine, rakenduskõrghariduse diplom. Täiendanud oma teadmisi Tallinna Ülikoolis 2011 –täiskavanute koolitaja andragoog. Läbinud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis täiendusõppeprogrammi- Psühholoogia alused 2020.  Pikaajaline praktiline töökogemus tootmisettevõttes personalijuhtimise ja tööõiguse valdkonnas. OÜ Aviva Consult asutaja ja tegevjuht.

 Koolituskogemus 20 aastat.

Koolituste keel – vene ja eesti.

Õppekava koostamise aeg: 01.08.2022