Toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamine
Oled alati unistanud oma toitlustusettevõtte loomisest või soovid lihtsalt saada põhjalikke teadmisi toitlustusärist? See kursus on just sinu jaoks!
Ära jää ilma võimalusest oma toitlustusunelmad teoks teha! Liitu meie kursusega ja alusta teekonda toitlustusäri maailmas juba täna!

Õppekava nimi: Toitlustusettevõtte käivitamine ja arendamine
Õppekavarühm
: Juhtimine ja haldus

Koolitus toimub aastaringselt

Õppekeel: eesti, vene

Koolituse kogumaht 60  akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist  tundi auditoorne ja 20 akadeemilist tundi iseseisev töö.

 Hind sisaldab: koolitusmaterjale, dokumentide näidiseid ja juhendeid.

Palju praktilisi näiteid!

Toimumise koht: Tallinn, Rakvere, reaalajas e-keskkonnas ZOOM

Koolituse eesmärk: koolituse tulemusel on õppijal vajalikud teadmised toiduvaldkonna ettevõtlusest ning oskused enesekontrolliplaani koostamiseks.

Koolituse sihtrühm: inimesed, kes soovivad omandada  teadmisi toiduvaldkonna ettevõtlusest ( sh eraelamus toidu käitlemine, jm)  loodava ettevõtte käivitamise ja käigushoidmise tasandil ja kes otsivad tööturul uut väljundit.

Õppe alustamise nõuded: vajalik motivatsioon õppimiseks. Soovitatav keskharidus. Vanusepiirang puudub.

Õpiväljundid: koolituse läbinu

1) omandab teadmised ettevõtluse olemusest ja ettevõtlusvormidest;

2)  selgitab, milline on toiduvaldkonna eripära ettevõtte käivitamise seisukohalt lähtuvalt; 

3)  teab toiduhügieenialaste õigusaktide nõudeid, toidukäitleja õigusi ja kohustusi;

4)  koostab juhendi põhjal  toidukäitlemisettevõtte asutamisega kaasnevaid dokumente ;

Õppe sisu ja tundide maht :

Sissejuhatus. Ettevõtluse olemus ja mõisted. Ettevõtlusvormid 6 tundi.

Ettevõtjale vajalikud pädevused 2 tundi

Olulised juriidilised aspektid äriühingu asutamisel 6 tundi . 

Toiduvaldkonna ettevõtte asutamise eripära. Seadusandlus 2 tundi.

Toiduvaldkonna ettevõtte tegevusload ja tegevusest teavitamine ning selleks vajalike  dokumentide koostamine. Toidu seadusandlus  8 tundi.

Toiduhügieeni üldpõhimõtted 4 tundi.

Toiduvaldkonna ettevõtte enesekontrolliplaani koostamine ( personali tervis, isiklik hügieen, koolituskava). HACCP põhimõtted 8 tundi.

Eraelamus toidu käitlemine, avalikul üritusel  toidu jaemüük, e- kaubandus,  kaugmüük  4 tundi.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse läbiviimiseks kasutatakse ruume, mis on varustatud õppetööks vajalike kaasaegsete õppevahenditega ja vastavad ohutu töökeskkonna nõuetele. Veebikoolitusel  osalemiseks on vaja internetiühendusega arvutit, mikrofoni ning veebikaamerat.

Õppematerjalide loend: õppe- ja juhendmaterjalid, teemakohased videoklipid ja filmid. Koolituse õppematerjalid saab õppija paberkandjal või elektrooniliselt. õppematerjalid on koolitusel osalejale tasuta.

Õppemeetod:  loengud põimitud praktiliste näidetega, kogemuslik õpe. Arutelud. Tagasiside valmivale enesekontrolliplaanile.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasandil: osalenud õppetöös vähemalt 85% auditoorsetest tundidest, sooritanud praktilised ülesanded  vastavalt nõuetele.

Hindamismeetod:  õppija esitleb koolituse käigus valminud enesekontrolliplaani.

Hindamiskriteerium: õppija koostab juhendi abil ettevõtte enesekontrolliplaani lähtudes toiduvaldkonna seadusandlusest.

Väljastatavad dokumendid: Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. Juhul, kui õppijal jäid õpiväljundid saavutamata või õppija osales õppetööl osaliselt, kuid mitte vähem kui pooltes auditoorsetes tundides- väljastatakse tõend.

Koolitaja andmed: Aviva Gubaidulina   ( info@aconsult.ee) .

Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum toiduainete tehnoloog. 15 aastat töökogemust toiduainetööstuses – tehnoloog, tootmisjuht.

2 aastat töökogemust Tervisekaitse ametis – toiduhügieeni järelevalve inspektor.

Teenusmajanduse instituut, ärijuhtimine: spetsialiseerumine- personali juhtimine, rakenduskõrghariduse diplom. Täiendanud oma teadmisi Tallinna Ülikoolis 2011 –täiskasvanute koolitaja andragoog.  Aviva Consult osaühingu asutaja ja juht.

 Koolituskogemus 20 aastat.

Koolituste keel – eesti ja vene .

Õppekava koostamise aeg: 01.05.2022

Registreeru ja tee esimene samm oma toiduvaldkonna ettevõtte käivitamise suunas!