Klienditeeninduse alused


Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

Koolitus toimub aastaringselt

Õppekeel: eesti, vene

Koolituse kogumaht 60 akadeemilist tundi, millest 36 tundi auditoorne ja praktiline töö ja 24
akadeemilist tundi iseseisev töö.

Toimumise koht: Tallinn, Rakvere või reaalajas e-keskkonnas ZOOM

Koolituse sihtrühm: kõik huvilised läbivalt valdkondade/ametikohtade lõikes, kes töötavad

klienditeenindajatena või soovivad asuda tööle klienditeenindajana. Koolitus sobib huvilistele,
kelle emakeel ei ole eesti keel.

Õppe alustamise nõuded: vajalik motivatsioon õppimiseks. Soovitatav keskharidus.
Vanusepiirang puudub.

Õpiväljundid:
1) mõistab klienditeeninduse olemust ja teenindaja rolli
2) omab üldist ülevaadet teenindus valdkonda puudutavatest põhitõdedest
3) oskab suhelda ja toime tulla klientidega erinevates teenindussituatsioonides
4) oskab töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas
5) kujundab läbi oma suhtlemise ettevõtte positiivset mainet
6) omab baasteadmisi konfliktide lahendamisel

Õppe sisu ja tundide maht
Teeninduse olemus ja mõiste. Klient, klientide vajadused ja ootused. Teenindusvormid,
teeninduskultuur 8 tundi.
Kliendikeskne teenindus. Kliendi nõustamine, kaupade tutvustamine. Hea klienditeeninduse tava
10 tundi.
Teenindus- ja suhtlemispsühholoogia. Hoiakud, väärtushinnangud ja nende mõju teenindusel 8
tundi.
Toimetulek keeruliste klientidega. Negatiivsete emotsioonide tekkimine, nende maandamise
meetodid, positiivsete hoiakute kujundamine 10 tundi.

Õppekeskkonna kirjeldus:
koolituse läbiviimiseks kasutatakse ruume, mis on varustatud

õppetööks vajalike kaasaegsete õppevahenditega ja vastavad ohutu töökeskkonna nõuetele.

Õppematerjalide loend: metoodiline info- ja juhendmaterjal, teemakohased videoklipid ja-
filmid.

Lõpetamise tingimused: osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest, praktiliste ülesannete
lahendamine vastavalt nõuetele.

Hindamismeetod:
Praktilise ülesande lahendamine.


Hindamiskriteerium:
õpitulemused on hinnatavad praktilise harjutuse tulemuste ning harjutuse

analüüsi kaudu, osalejatele antakse sellekohast tagasisidet.

Väljastatavad dokumendid:
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.


Juhul, kui õppijal jäid õpiväljundid saavutamata või õppija osales õppetööl osaliselt-
väljastatakse tõend.

Koolitaja andmed: Aviva Gubaidulina on oma erialased teadmised omandanud:
Tallinna Riikliku- ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikumis toiduainete tehnoloogia erialal. Omab
15 aastat töökogemust toiduainetööstuses – tehnoloog, tootmisjuht.

Teenusmajanduse instituudis, ärijuhtimise erialal: spetsialiseerumine- personali juhtimine,

rakenduskõrghariduse diplom 2010

Täiendanud oma teadmisi Tallinna Ülikoolis 2011 –täiskasvanute koolitaja andragoog.

Läbinud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis täiendusõppeprogrammi- Psühholoogia alused
2020

Läbinud Sisekoolitaja arenguprogrammi:Lihvitud teemant esinemis- ja esitlusoskus 2021


Töötab noorte ja täiskasvanute koolitus- ja nõustamisvaldkonnas alates 2007 aastast. Aviva on

väga erineva sisu ja vormiga kursuste korraldaja ja läbiviija. Osutab nõustamisteenust nii era- kui
avalikus sektoris.  Aviva Consult osaühingu asutaja ja juht.
Koolituskogemus 15 aastat.
Koolituste keel – vene ja eesti.
Õppekava koostaja andmed Aviva Gubaidulina – OÜ Aviva Consult koolitusjuht ning nõustaja
ja koolitaja ( info@aconsult.ee)
Õppekava koostamise aeg:  01.08.2022